Principat d’Andorra

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

XXXVIII ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Escaldes – Engordany – Principat d’Andorra 2015

 

Acta Jurat

Premi Principat d’Andorra

Investigació històrica

 

 

 

Casa de la Vall, 2 de novembre de 2015

Josep Hinojosa Besolí, actuant en la seva qualitat de Secretari General del Consell General, i en mèrits de les facultats que li confereix l’art. 19 del Reglament del Consell General;

CERTIFICA:

Que en el llibre d’actes de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports consta l’Acta núm. 06/15 corresponent a la Sessió celebrada en data 1 d’octubre de 2015 on es va procedir a l’anàlisi de les obres presentades al premi “Principat d’Andorra d’investigació històrica de la XXXVIII edició de la Nit Literària Andorrana.

En mèrits del contingut de la referida Acta, la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports va decidir declarar desert el “Premi Principat d’Andorra d’investigació històrica” de la XXXVIII edició de la Nit Literària Andorrana (2015), instituït pel M.I. Consell General, vist que l’única obra presentada no complia amb el que estableix la base número 10 del premi.

La Comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports ha decidit no acceptar l’obra presentada i conseqüentment, al ser l’única que optava al premi declarar-lo desert.

I perquè així consti, als efectes escaients, ho signa en la data i lloc indicats a l’encapçalament.

Sr. Josep Hinojosa Besolí
Secretari General
Consell General