Principat d’Andorra 2016

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

XXXIX ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo – Principat d’Andorra 2016

 

Acta Jurat

Premi Principat d’Andorra

Investigació històrica

 

 

Casa de la Vall, 7 d’octubre de 2016

Josep Hinojosa Besolí, actuant en la seva qualitat de Secretari General del Consell General, i en mèrits de les facultats que li confereix l’art. 19 del Reglament del Consell General;

CERTIFICA:

Que en el llibre d’actes de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports consta l’Acta núm. 10/16 corresponent a la Sessió celebrada en data 4 d’octubre de 2016 on es va procedir a l’anàlisi de les obres presentades al premi “Principat d’Andorra d’investigació històrica de la XXXIX edició de la Nit Literària Andorrana.

En mèrits del contingut de la referida Acta, la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports va decidir declarar desert el “Premi Principat d’Andorra d’investigació històrica” de la XXXIX edició de la Nit Literària Andorrana (2016), instituït pel M.I. Consell General, vist que l’única obra presentada ja havia estat analitzada i descartada pel Jurat del premi 2010.

Conseqüentment al tractar-se d’una obra no original la Comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports s’ha vist obligada a declarar desert el premi en compliment d’allò estipulat en la Base núm. 1 del premi.

I perquè així consti, als efectes escaients, ho signa en la data i lloc indicats a l’encapçalament.

Sr. Josep Hinojosa Besolí
Secretari General
Consell General