Teatre

CARTELL DE PREMIS DE LA XLIII

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Andorra la Vella – Principat d’Andorra – 2020

AJORNAT 2021

Premi de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà

Dotat per

CA_horizontal-fons-transparent

BASES

 

  1. Poden aspirar al Premi de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà totes les persones, residents o no al Principat d’Andorra, que presentin obres de teatre escrites en llengua catalana, originals i inèdites.

 

  1. Les obres han de tenir una extensió mínima de 50 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai amb tipografia Arial 11 punts i per una sola cara. Els fulls han d’anar numerats.

 

  1. Els originals s’han de presentar per triplicat, acompanyats d’un sobre tancat on consti el títol de l’obra, el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon, el fax i l’adreça electrònica de l’autor.
  1. A la portada de cada original hi ha de constar «Concursa al Premi de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2020».
  1. La presentació d’una obra al concurs implica necessàriament l’acceptació íntegra i incondicional tant de les bases generals com d’aquestes bases específiques per part de l’aspirant al premi, i també:

5.1. El consentiment de l’aspirant a la divulgació de l’obra presentada en cas que sigui premiada d’acord amb el punt 7 de les bases.

5.2. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a Crèdit Andorrà, SA, de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada, i que no es còpia ni modificació total o parcial de cap altra obra pròpia o de tercers.

5.3. La garantia per part de l’aspirant, amb total indemnitat per a Crèdit Andorrà, SA, del caràcter inèdit en tot el món de l’obra presentada i de la titularitat en exclusiva i sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra i davant de tercers, i que no està sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució.

  1. Les obres aspirants al premi s’han de trametre i presentar abans del 30 de setembre del 2020 a l’adreça següent:

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
Apartat de correus 1157
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra

 

  1. Un jurat es reunirà per determinar el guanyador del Premi de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà. La dotació d’aquest premi, que aporta Crèdit Andorrà, serà de 3.500 €. El jurat podrà declarar el premi desert si, al seu judici, cap obra presentada no n’és mereixedora. En aquest cas es podrà atribuir un únic accèssit, la dotació del qual serà de 1.500 €. El pagament es farà mitjançant un xec bancari pagable al país de l’autor o una transferència bancària al seu compte. Les comissions i despeses bancàries aniran a càrrec de la persona guanyadora.
  1. El Cercle de les Arts i de les Lletres notificarà telefònicament la concessió a la persona guanyadora del premi o de l’accèssit.
  1. L’atorgament del premi comporta la cessió en exclusiva a Crèdit Andorrà, SA dels drets econòmics d’autor de l’obra premiada, incloent-hi, entre d’altres, els drets de reproducció en qualsevol suport, de comunicació pública, traducció, adaptació i, en general, totes les modalitats d’explotació, inclosa la cessió dels drets d’edició de l’obra, en forma de llibre o en qualsevol altra mena de suport, inclosos els digitals o magnètics; específicament, el dret de Crèdit Andorrà, SA de publicar en la seva web pública o en webs de societats del Grup l’obra premiada.

No obstant l’anterior, i quant als drets d’edició, Crèdit Andorrà es reserva el dret que l’obra guanyadora pugui ser publicada i, en aquest sentit, l’acceptació del premi implicarà la cessió a Crèdit Andorrà dels drets d’edició per un termini de dos anys. S’entén que l’import del premi cobreix els drets d’autor de la primera edició.

Un cop transcorregut aquest termini, tots els drets d’edició restaran a lliure disposició de l’autor, encara que l’obra no s’hagi publicat. En totes les edicions de l’obra –tant les que s’hagin fet a instància de Crèdit Andorrà, SA durant el referit període de dos anys, com les ulteriors que hagi contractat l’autor o terceres persones amb qualsevol empresa editorial–, s’haurà de fer constar en els crèdits la menció següent: «Premi de Teatre 50è Aniversari Crèdit Andorrà 2020».

Amb l’objectiu de fer-ne més difusió, Crèdit Andorrà, SA pot organitzar actes de presentació i promoció del premi, als quals l’autor de l’obra guanyadora es compromet a participar presencialment.

Queden expressament reservats i reconeguts els drets morals d’autor al guanyador i creador de l’obra premiada. En conseqüència, el nom i cognoms de l’autor constaran en un lloc preferent i visible en cada reproducció de l’obra.

Crèdit Andorrà pot cedir els drets d’edició a un tercer, d’acord amb l’autor de l’obra.

  1. L’obra premiada o la guanyadora de l’accèssit restarà propietat del dotador.

Vegeu les condicions generals.